Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 1523
  • Tất cả: 182325
TKB khối 6-năm học15-16

TKB khối 6-năm học15-16

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Thực hiện từ ngày 24  / 08  /2015
                         
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A7 6A6 6A8 6A9 6A10 6A11
Thứ 2 1 GDCD 
 T.Chung
Nhạc 
 Ph.Nga
Ngữ Văn
 Uyên
Toán 
 Việt
Toán 
 Nghĩa
Lịch sử 
 Huyền
Toán 
 Hài
Ngữ Văn 
 N.Hiền
Ngữ Văn 
 Hường
TPháp 
 Nhung
Công Nghệ 
 Nguyệt
2 Thể dục 
 Long
Thể dục 
 N.Thúy
Ngữ Văn
 Uyên
Công Nghệ 
 Hiền
Toán 
 Nghĩa
Mỹ thuật 
 Sáu
Toán 
 Hài
Ngữ Văn 
 N.Hiền
Ngữ Văn 
 Hường
TPháp 
 Nhung
Nhạc 
 Ph.Nga
3 Sinh học
 Ngọc
TC Toán 
 Hằng
Thể dục 
 Long
Mỹ thuật 
 Sáu
Địa lý 
 Ánh
Công Nghệ 
 T.Hà
Sinh học 
 T.Hoài
Toán 
 Nguyệt
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Ngữ Văn 
 L.Thúy
GDCD 
 N.Hiền
4 Toán 
 Tuấn
Vật lý 
 An
Toán 
 Hài
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Sinh học
 Ngọc
Ngữ Văn 
 M.Hương
Ngữ Văn 
 Hai
Toán 
 Nguyệt
Sinh học 
 T.Hoài
Ngữ Văn 
 L.Thúy
Thể dục
 N.Thúy
5 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
Thứ 3 1 TC Toán 
 Tuấn
Sinh học 
 T.Hoài
Tin học 
 Huân
Địa lý 
 Thùy
Công Nghệ 
 T.Hà
Toán 
 Hiền
TC Lý 
 An
Sinh học 
 Ngọc
Toán 
 Nguyệt
TPháp 
 Nhung
Toán 
 Chín
2 TC Toán 
 Tuấn
Công Nghệ 
 Thủy
Tin học 
 Huân
Sinh học 
 T.Hoài
Toán 
 Nghĩa
Toán 
 Hiền
TC Lý 
 An
Toán 
 Nguyệt
Thể dục 
 N.Thúy
TPháp 
 Nhung
Toán 
 Chín
3 Toán 
 Tuấn
Thể dục 
 N.Thúy
Thể dục 
 Long
Vật lý 
 Mai
Toán 
 Nghĩa
Sinh học 
 Ngọc
Sinh học 
 T.Hoài
Vật lý 
 An
Vật lý 
 
Công Nghệ 
 Thủy
Công Nghệ 
 Nguyệt
4 Vật lý 
 An
Toán 
 Hằng
Công Nghệ 
 Nguyệt
Toán 
 Việt
Thể dục 
 Long
Công Nghệ 
 T.Hà
Thể dục 
 N.Thúy
Công Nghệ 
 Thủy
Sinh học 
 T.Hoài
Sinh học 
 Anh
Vật lý 
 Mai
5 Công Nghệ 
 T.Hà
Toán 
 Hằng
Sinh học
 Anh
Toán 
 Việt
Vật lý 
 
Ngoại ngữ 
 Lan
Ngữ Văn 
 Hai
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Mỹ thuật 
 Sáu
GDCD 
 N.Hiền
Thể dục
 N.Thúy
Thứ 4 1 Công Nghệ 
 T.Hà
Ngữ Văn 
 Thư
Vật lý 
 
Công Nghệ 
 Hiền
Ngữ Văn
 B.Thủy
Sinh học 
 Ngọc
Ngữ Văn 
 Hai
Lịch sử 
 M.Hương
TC Toán 
 Nguyệt
Sinh học 
 Anh
TC Văn 
 Uyên
2 Sinh học
 Ngọc
Sinh học 
 T.Hoài
Sinh học
 Anh
Ngữ Văn 
 Hường
Ngữ Văn
 B.Thủy
Toán 
 Hiền
Ngữ Văn 
 Hai
TC Anh 
 L.Hương
TC Toán 
 Nguyệt
Toán 
 Khuyên
TC Văn 
 Uyên
3 Toán 
 Tuấn
Lịch sử 
 M.Hương
GDCD 
 T.Chung
Ngữ Văn 
 Hường
Ngoại ngữ 
 Thăng
Ngoại ngữ 
 Lan
Thể dục 
 N.Thúy
TC Anh 
 L.Hương
Toán 
 Nguyệt
Thể dục 
 Long
Sinh học 
 Anh
4 Lịch sử 
 Huyền
Công Nghệ 
 Thủy
Địa lý 
 Ánh
Ngoại ngữ 
 L.Hương
GDCD 
 T.Chung
Thể dục 
 Long
Công Nghệ 
 T.Hà
Thể dục 
 N.Thúy
Công Nghệ 
 Hiền
Nhạc 
 Ph.Nga
Ngoại ngữ 
 Lan
5 Ngoại ngữ 
 Thăng
Ngoại ngữ 
 L.Nhung
Ngoại ngữ 
 Lan
Thể dục 
 N.Thúy
Thể dục 
 Long
Vật lý 
 Mai
Lịch sử 
 M.Hương
Nhạc 
 Ph.Nga
Ngữ Văn 
 Hường
Công Nghệ 
 Thủy
Lịch sử 
 Huyền
Thứ 5 1 Ngữ Văn
 N.Hiền
Địa lý 
 Thùy
Toán 
 Hài
Toán 
 Việt
Công Nghệ 
 T.Hà
Tin học 
 Huân
Ngoại ngữ 
 Lan
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Toán 
 Nguyệt
Toán 
 Khuyên
Toán 
 Chín
2 Ngữ Văn
 N.Hiền
TC Toán 
 Hằng
Toán 
 Hài
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Sinh học
 Ngọc
Tin học 
 Huân
Ngoại ngữ 
 Lan
Mỹ thuật 
 Sáu
Toán 
 Nguyệt
Toán 
 Khuyên
Toán 
 Chín
3 Thể dục 
 Long
Toán 
 Hằng
Ngoại ngữ 
 Lan
Sinh học 
 T.Hoài
Nhạc 
 Ph.Nga
Ngữ Văn 
 M.Hương
Toán 
 Hài
Toán 
 Nguyệt
Công Nghệ 
 Hiền
Địa lý 
 Ánh
Mỹ thuật
 Sáu
4 Địa lý 
 Ánh
Toán 
 Hằng
Công Nghệ 
 Nguyệt
Ngữ Văn 
 Hường
Mỹ thuật 
 Sáu
Ngoại ngữ 
 Lan
Nhạc 
 Ph.Nga
GDCD 
 T.Chung
Lịch sử 
 Huyền
Lịch sử 
 M.Hương
Ngữ Văn 
 Uyên
5 Mỹ thuật 
 Sáu
Ngữ Văn 
 Thư
Lịch sử 
 Huyền
Lịch sử 
 M.Hương
Ngoại ngữ 
 Thăng
Nhạc 
 Ph.Nga
GDCD 
 T.Chung
Ngữ Văn 
 N.Hiền
Địa lý 
 Ánh
Vật lý 
 
Sinh học 
 Anh
Thứ 6 1 Ngữ Văn
 N.Hiền
Ngữ Văn 
 Thư
Ngoại ngữ 
 Lan
TC Văn 
 Hường
TC Anh 
 Thăng
Địa lý 
 Ánh
Toán 
 Hài
Sinh học 
 Ngọc
GDCD 
 T.Chung
Toán 
 Khuyên
Ngữ Văn 
 Uyên
2 Ngữ Văn
 N.Hiền
Ngữ Văn 
 Thư
Mỹ thuật 
 Sáu
TC Văn 
 Hường
TC Anh 
 Thăng
GDCD 
 T.Chung
Ngoại ngữ 
 Lan
Địa lý 
 Thùy
Nhạc 
 Ph.Nga
TPháp 
 Nhung
Ngữ Văn 
 Uyên
3 Nhạc 
 Ph.Nga
Mỹ thuật 
 Sáu
Ngữ Văn
 Uyên
GDCD 
 T.Chung
Lịch sử 
 Huyền
Ngữ Văn 
 M.Hương
Địa lý 
 Ánh
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Ngữ Văn 
 Hường
Ngữ Văn 
 L.Thúy
Địa lý 
 Thùy
4 Ngoại ngữ 
 Thăng
GDCD 
 T.Chung
Ngữ Văn
 Uyên
Nhạc 
 Ph.Nga
Ngữ Văn
 B.Thủy
Ngữ Văn 
 M.Hương
Mỹ thuật 
 Sáu
Thể dục 
 N.Thúy
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Ngữ Văn 
 L.Thúy
Ngoại ngữ 
 Lan
5 Ngoại ngữ 
 Thăng
Ngoại ngữ 
 L.Nhung
Nhạc 
 Ph.Nga
Thể dục 
 N.Thúy
Ngữ Văn
 B.Thủy
Thể dục 
 Long
Công Nghệ 
 T.Hà
Công Nghệ 
 Thủy
Ngoại ngữ 
 L.Hương
Mỹ thuật 
 Sáu
Ngoại ngữ 
 Lan
Thứ 7 1 HĐTT 
 Tuấn
HĐTT 
 Hằng
HĐTT 
 Hài
HĐTT 
 Hường
HĐTT 
 Thăng
HĐTT  
 Hiền
HĐTT 
 An
HĐTT 
 L.Hương
HĐTT 
 Nguyệt
HĐTT 
 Nhung
HĐTT 
 Uyên
2 Toán 
 Tuấn
Ngoại ngữ 
 L.Nhung
Toán 
 Hài
Ngữ Văn 
 Hường
Ngoại ngữ 
 Thăng
Toán 
 Hiền
Vật lý 
 An
Ngữ Văn 
 N.Hiền
Thể dục 
 N.Thúy
Thể dục 
 Long
Ngữ Văn 
 Uyên
3                      
4                      
5